Referater fra bestyrelsesmøder

Referat fra den 9. november

                                                

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

 

 

Årshjul.

 

 

 

 

Reviderede regler er til gennemlæsning, og finjusteres.

Regelsæt vedr. lodtrækningerne er finjusteret

Sendes til hjemmesiden og bestyrelsen

Jørgen

Kandidatmøder d 22. november. 2021 i Kibæk kl. 19-21

Invitation skal ud til alle medlemmer

Er sat på hjemmesiden og FB

Jørgen

Ekstraordinær Kredsmøde d 29. november. 2021

Bestyrelsen deltager med 4 mand + valgt medlem

 

Kim kontakter medlemmet

Kim

Ny jæger jagt i Sdr. Felding.

Ny jægerne inviteres via opslag på hjemmesiden og FB, tilmelding er efter først til mølle

Tilmeldinger til Bo Pedersen 23410997

 

Opslag laves

 

 

Jørgen

 

 

Næste møde.

d. 14.12.21 kl 19.00 hos Alex Overgaard

 

Dagsorden laves og rundsendes

Kim

 

Referat fra den 5. oktober 2021

Deltagere:  Helge Nielsen,  Ole Madsen , Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Ok

Alex mangler at underskrive

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

Revideret parole sendes til hjemmesiden, samt printes og lamineres til Helge

Jørgen

Årshjul.

Ingen tilføjelser

 

 

 

Evaluering af anderjagter.

Ved første jagt var der 8 deltagere mødt op, hvilket var alle tilmeldte  J  Der var godt med ænder, men det var som om de havde skudsikre veste på  J

Ved anden jagt var der 6 deltagere, denne gang blev der skudt to ænder i 2 skud af Kenneth Frosch

I alt to gode aftener  J

 

 

 

Ekstraordinær Jægerrådsmøde tirsdag d.12.10.2021 kl. 19.00

Der laves opslag på hjemmesiden

 

Kim, Helge og Jørgen deltager

 

Opslag til hjemmesiden 

Jørgen

Knudmosejagten 2021.

Forventes afholdt d. 18. november, nærmere info følger

 

 

 

Næste møde.

d.  9.11.21  kl. 19:00 hos Ole Madsen i Skibild

 

 

 

Evt.

Der er blevet informeret om at Kommunen har givet tilladelse til at Aarhus universitet opsætter 2-4 vildtkameraer i Præstbjerg plantage til forskning i ulvenes færden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Jensen Alex Overgaard Helge Nielsen Ole Madsen Jørgen H Jensen

Referat fra den 24. august 2021

Deltagere: Helge Nielsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

OK

Ole mangler at under-skrive

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

Godkendt

 

 

Årshjul.

Ingen nye tiltag

 

 

Evaluering af Molsbjerge turen.

Aflyst da der kun var 9 tilmeldte

 

 

Orientering om mødet med kommunen. (Tilbage betaling)

Der var ikke meget håb om at få del i Corona midler fra kommunen, men Joan Hansen (Formand, Teknik og miljø) lovede at gå videre med det.

 

 

 

Orientering fra jægerrådsmødet hvor Kim deltog

Næstformand blev Jesper (Gjellerup)

Sekretær blev Bo (Sdr. Felding)

Der blev orienteret om Mårhunde regulering

Der blev orienteret omkring uroen i kreds 2

 

 

 

Regler vedr. lodtrækning til bukkejagterne justeres.

Udsættes til næste møde

Tages med næste gang

 

Gennemgang af parole.

Der er justeret lidt i parolen

 

Sendes til hjemme-siden

Jørgen

Kreds 2.

Der skal vælges nye repræsentanter til kredsbestyrelsen og Hovedbestyrelses medlem

Vi har p.t. ikke nogen forslag

Der afholdes ekstraordinært kredsmødes senere

Yderligere info kan hentes på DJ hjemmeside

 

 

Der skal fodres.

Tønder er købt

Stativer er under udarbejdelse

Dato for fodring findes så snart tønder og stativer er klar

 

 

 

Helge

 

Næste møde.

d. 28.9.21 hos Helge

 

 

Evt.

Mårhunde fælder er næsten alle ude

 

 

 

 

 

 

Referat fra den 6. juni 2021


 Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

Mødetider på golfbanen ændres på hjemmesiden

Jørgen

Årshjul.

 

 

 

Evaluering af Generalforsamling.

Få fremmødte, (25) men Corona kan have sin indflydelse.

Der blev tilkendegivet mange meninger undervejs.

 

 

 

 

 

 

Evaluering af Konstituering møde.

Konstitueringen gik fint 15 var fremmødt.

Flere emner blev vendt og drejet

 

 

 

Evaluering af Kreds møde.

Ref. kan ses via dette link:

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2021/kredsmode-i-kreds-2-indkomne-forslag-skabte-dramatik/

 

 

 

Regler vedr. lodtrækning til bukkejagterne justeres

De nuværende regler vedr. lodtrækning og salg af efterårsjager og bukkejager skal forenkles og deles op.

Det tages med på næste møde

Kim

Mødetider ændres på golfbanen d 6/11 21

 

Mødetider på golfbanen ændres på hjemmesiden

Jørgen

Betaling af efterårsjagterne

Der mangler en del betalinger for jagterne på golfbanen hvor fristen var d.1-7-21

Der rykkes på hjemmesiden/ Facebook og SMS

Husk! Betaling af efterårs jagter

Husk! Tilmelding til bustur

Opdatering af Præstbjerg jagter sættes på Hjemmesiden og Facebook

Opdateringen rundsendes

Jørgen

 

 

 

 

 

 

 

Helge

Molsbjerge tur.

Turen er på plads og tilmeldingerne er begyndt at komme ind

 

 

Der skal fodres

Der laves nye stativer og indkøbes nye tønder, dato for opsætning aftales senere

Stativer

Tønder

Helge

Alex

Næste møde.

Tirsdag d. 24.8. hos Kim Jensen

 

 

Evt.

 

 

 

Konstituering den 21 juni 2021

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen, Bjørn Fris, Erik Andersen, Bent Christensen, Mads S. Andersen, Annette Bredkjær, Kenneth Frosch, Michael Wittrup, John Madsen, Jeanette Fris, John Østergaard


Emne

 

Bemærkninger

Konstituering

Bestyrelsen

Formand: Kim Jensen

Næstformand: Alex Overgaard

Kasserer: Helge Nielsen

Sekretær: Jørgen Hvass Jensen

Mening: Ole Madsen

 

 

Konstituering

Flugtskydning

 

Formand: Bjørn Fris

Kasserer: Erik Andersen

Kenneth Frosch

Jesper Andersen

Preben Rokkjær

 

Konstituering

Hundeudvalg¨

 

Frysemand: Bent Christensen

Michael Wittrup

Jan Holmgaard

Kim Jensen

Konstituering kommer senere

Konstituering

Riffeludvalg

 

Formand: John Ø. Østergaard

Kasserer: Søren Holmer

Skiveansvarlig: Mads S. Andersen

Sekretær: Rikke Linneberg Wittrup

Riffeludvalget vil gerne skyde om tirsdagen

Konstituering

Junior udvalg

Formand: Jeanette Fris

Kasserer: Jeanette Fris

John Madsen

Bjørn Fris

 

 

Jagthorn

Kontaktperson: Ole Fris

 

Evt.

Der blev ytret ønske om at hundeudvalget annoncerer sin træning bl.a. på facebook for evt. at hive lidt hunde med udenfor foreningen.

 

Oles facebook indlæg fra d. 20.6. som handlede om, den gennerelle retorik i foreningen og ved foreningens aktiviteter, som efter Oles udsagn kunne være med til at skramme nye medlemmer væk.  Indlægget gav anledning til en del debat.

 

 

 

 

Helge foreslår et fællesmøde mellem div. Udvalg midtvejs mellem konstituering og næste generalforsamling

 

Der blev snakket om projektet med riffelbanen i Sørvad, Mads S Andersen fortalte at projektgruppen p.t. arbejder videre med projektet

 

Annette opfordrede til at anvende foreningens hjemmeside til opslag

 

 

 

 

 

Bestyrelsens opfordrer alle til at kigge indad, ligge gamle stridigheder på hylden, eller få dem afklaret, og så se at komme videre, det er i hver tilfælde ikke fordrende for foreningens virke, hverken at nye andre medlemmer bliver mødt af en flok ”sure gamle mænd” når de deltager i foreningens aktiviteter.

 

Det blev taget positivt imod forslaget, med ønske om at midtvejsmødet evt. skulle have et tema

General i Timring-Vildbjerg Jagtforening - Den 14. juni 2021

Antal deltagere: 25

Emne

Besluttet

Mindes

Kurt Riis

Valg af dirigent

Mads Sloth

Miljø pokal

Palle Pedersen

Har til plantet omkring 20 HA bl.a. med en del nåletræer

 

Beretning

Hovedbestyrelsen – Kim Jensen

Generalforsamling2020 blev afholdt

For første gang i mange år var der i 2020 problemer med at sælg foreningsjagterne, den første jagt blev gennemført, medens corona restriktioner aflyste de øvrige

 

Jubilæumsfest blev afholdt med deltagelse af 79 gæster, jagthornsblæsere, go mad, live musik til dansen og alt i alt en go aften.

Der blev afholdt amr. Lotteri med mange fine præmier.

 

Ræve regulering med få deltagere, 5 ræve blev skudt

8.august blev der afholdt et forsinkede bukkepral. Der var 30 deltagere og fremvisning af 9 Danske og 6 Polske bukke, samt to pænt store hjorte.

Præmie for flotteste buk gik til Nikolai Pedersen

Som havde skudt en bronze buk på golfbanen.

Anden og tredje præmier gik til Kenneth Froch og Helge Nielsen

 

Anderjagterne blev afholdt med få fremmødte 2 ud af 9 tilmeldte på første jagt og 4 ud af 9 på aneden jagt.

Formanden appellerede til at man mødte op når man har købt en jagt, om ikke andet så for hyggens skyld.

 

Som nævnt tidligere blev jagterne på golfbanen ramt af corona aflysninger og kun 1. jagt blev gennemført, resten aflyst

 

Fremadrettet vil der ændres på afholdelse af jagterne på golfbanen, så der ikke afholdes jagt i oktober men til gengæld 2 i november, de øvrige jager i december og januar forbliver som før.

 

Pr d.d. er vi 212 medlemmer i foreningen, et tal der svinger lidt op og ned, da en del nye medlemmer er jagttegnsløsere der ikke bor lokalt, og derfor typisk overflyttes til en forening på deres hjemegn når de ikke længere befinder sig i vores lokalområde

 

På Præsbjerg har man også ændret på måden hvorpå de 2 af jagterne afholdes, den ene bliver en ren hagljagt, den anden bliver en bevægelsesjagt (trykjagt) i stedet for de sædvanlige drivjagter

 

Kim orienterer forsamlingen om indholdet af det brev Claus Lind Christensen (Forman DJ) har udsendt til tillidsfolk i DJ

I brevet appellerer Claus til alle jægeres moral og etik, og nævner samtidigt en masse eksempler på hvorledes div. Regler omkring jagtens udførelse bliver omgået, han mener det er farligt for jagtens fremtid, hvis ikke jægerne holder sig til reglerne, da vi må forvente at offentligheden og andre interesseorganisationer vil udnytte en hver mulighed for at sætte jagten i et dårligt lys.

Flugtskydningsudvalget – Bjørn Fris
Der har været lukket ned p.ga. corona

Materialer tilskydehuse blev købt og lavet

Ca. 1150 timer på 27 personer

Skydehuse er godkendte

Sponsor: Sejer og Timring maskinstation

Amtsturneringen blev aflyst, men der blev lavet en lokal dyst i stedet

Der blev afholdt arbejdsdag, tak til alle der deltog

Vi mangler lerduer, men 12 paller er på vej

Sommerskydning bliver afholdt 26.6. og der er gratis frokost til den der kommer og hjælper med at male om formiddagen

Tak til alle hjælpere på banen

 

 

Hundeudvalget – Helge
Indendørs sæson begyndte men blev til sidst aflyst p.ga. Corona

Udendørs blev gennemført med få deltagere, og afsluttet med Kim Jensen og Kato som vindere


Riffeludvalget – John Østergaard
Hjemmeværnsbanen var jo lukket

Corona stoppede en del men vi er kommet ind i Sørvad, som dog også blev også lukket ned

Vi har skudt 2 gange i Ørre og 2 gange i Sørvad

Der er lidt gang projektet på Resdal i Sørvad

Hjortebanen blev Corona ramt

Jørgen Knudsens pokal bliver afholdt senere på en tirsdag d. 17. aug. kl. 18-20

Riffeludvalget er altid til rådighed for hjælp hvis der er behov


Junior og ungjægerudvalget – Jeanette Fris
Der har ikke været aktiviteter i år

 

Regnskab

Hovedkassen – Helge Nielsen

Underskud på kr. – 6.315,60 kr.

Flugtskydningsudvalget – Erik Andersen

Underskud på kr. – 84.015,87 kr.

Hundeudvalget – Helge Nielsen

Overskud på kr. 39,44 kr.

Riffeludvalget – Mads Sloth Andersen

Underskud på kr. - 2.215,36 kr.

Junior og ung-jægerudvalget – Jeanette Fris

Overskud på kr. 557,47 kr.

Valg

Bestyrelsen

1. Helge Nielsen
2. Alex Overgaard

Suppleanter:
1. Flemming Kristiansen
2. Kenneth Froch

Flugtskydningsudvalget

Marius Relund trækker sig

1. Jesper Andersen

2. Kenneth Froch

Hundeudvalget

Helge og Bent forlader udvalget

Michael kører videre som eneste

Riffeludvalget

1.    John Østergaard

2.    Søren Holmer

3. Mads S Andersen

Revisor

Birgit Jensen

Indkommende forslag

Forslag fra bestyrelsen

1.    Der tilbagebetales ikke for aflyste jagter

2.    Der tilbagebetales det fulde beløb for alle ikke afholdte jagter

3.    De som ønsker det, kan få tilbagebetaling for de ikke afholdte betalte jagter

Forslag 3 vedtaget med 13 stemmer

Forslag 1 fik 10 stemmer

Forslag 2 fik 0 stemmer

2 var blanke

Rovvildt og Kragepokal

Bjørn Fris Nielsen vandt med 3700 point, 2, pl. Alex Overgaard 375 point, 3. pl. Emil Fris 350 point

 

Lodtrækning efterårs jagter

Igen i år var der ikke mange lodder i kassen til efterårsjagterne på golfbanen, det til trods er stort set alle jagerne blevet besat, de resterende jagter kan købes ved henvendelse til Helge Nielsen

 

Vedr. Knudmose jagten, blev bestyrelsen gjort opmærksom på at det var en fejl at Jørgen H Jensen kunne deltage i lodtrækningen, hvilket bestyrelsen efterfølgende undersøgte og rettede til. Han blev ikke udtrukket og kan heller ikke deltage ved næste lodtrækning

Evt.

Konstituering er mandag den 21. juni 2021 kl. 19.00 – senest tilmelding på tirsdag til Kim

 

Bus tur til Mols Bjerge d. 21.8.21 blev præsenteret og et endeligt program er nært forestående, turen er en heldags tur med afgang fra Hotel Vildbjergs parkeringsplads kl. 07:45 og forventet hjemkomst omkring kl. 18:30, prisen forventes at komme til at ligge på 225,- kr. pr. deltager det eneste man selv skal medbringe, er godt humør og en madpakke til frokosten.

Tilmelding til Hege Nielsen på tlf. 29 37 25 09Referat fra den 8. juni 2021

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Ok

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

 

Jagtledere til golfbanen

 

 

 

Godkendt

 

 

 

d. 6.11. Alex og Helge

d. 27.11. Ole og Kim

d. 18.12. Jørgen og Helge

d. 8.1.22 Kim og Alex

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

 

 

Årshjul.

 

i.a.b.

 

 

Orientering fra årsmødet i Herning jægerråd.

 

Der var ca. 20 deltagere

Skudt 105 mårhunde er nedlagt i 2020

Ekstra udstyr er indkøbt og fordelt til foreningerne

Rågejagt arialer er blevet reduceret af kommunen

Der samarbejdes med kommunen omkring projekt nationalpark Stråsø plantage.

Åben landbrug er planlagt til d. 19.9.21

Jagtfestival er udsat til juni 22 men der er store planer og mange aftaler er allerede i hus.

 

 

Alex og Jørgen

Orientering fra repræsentantskabsmødet i hallen.

Der er brugt penge på det gule hus, toiletter osv.

Skur er blevet fjernet, hvilket mest berører kroket folket

Der søges i øjeblikket om tilladelse til at lave et par shelters i det grønne område

 

 

Alex

Generalforsamling

Gennemgang af dagsorden

 

Godkendt

 

 

 

 

 

 

Konstituerings møde

 

Dato: 21.6. kl. 19:00 Timring Sports center

Bestyrelsen mødes 18:30

 

Der bestilles kaffe og brød

Helge

Næste møde.

 

Dato: d. 6.7.2020 hos Jørgen H Jensen

 

 

Evt.

Brev fra DJ formand giver anledning til selvransagelse hos de danske jægere.

 

 

 

 

 

Referat fra den 25. maj 2021

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.


Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Ok

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

Godkendt

 

 

Årshjul.

 i.a.b.

 

 

Evaluering af bukke kaffe.

Ca. 40 personer fremmødt

Vi er tilfredse med det fine fremmøde trods det danske forårs vejr viste sig fra den kølige side

6 bukke på paraden

Pokal for flotteste 6 ender gik til  Villy Bertelsen

Næst flotteste 6 ender Kasper Friis

til den sjoveste buk Helge Nielsen

 

 

 

Årsmøde jægerråd Herning d 31 maj.

Alex og Jørgen deltager

Årsmøde offentliggøres på FB og hjemmesiden

Der gøres opmærksom på at alle kan deltage med et gyldigt Coronapas eller en test der er under 72 timer gl.

Jørgen

Repræsentantskabsmøde i Timring sport center d 2. juni.

Alex deltager

 

 

 

 

 

 

Præstbjerg/golfbane jagter.

Jagtledere fordeles:

Præstbjerg:

d. 7.11.2021 Kim

d. 19.12.2021 Alex og Jørgen

Golfbanen tages med på næste møde

 

 

 

 

 

 

Næste møde.

Tirsdag d.8.6.21 kl.1900 Hos Alex

 

 

 

Evt.

Forslag til næste års miljøpokal skal findes, kandidater kan være såvel lodsejer som jagtlejer

 

Der laves opslag på FB + hjemmesiden

JørgenReferat fra den 13. april 2021

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

i.a.b.

 

 

Årshjul.

i.a.b.

 

 

Lodtrækning af bukkejagt på Golfbanen og Præstbjerg

Riffel udvalget havde trukket Cecilie Madsen + Jan Holmgaard som Sub.

Hvis nogen ønsker fremvisning på golfbanen henvendes til Jørgen

 

Betaling før 1.maj

Golfbanen

350,- for jagten

400,- for bukken

Præstbjerg

500,- for jagten

400,- for bukken

Cecilie Madsens jagt er betalingsfri da hun er trukket af riffeludvalget, en evt. buk betales efter gældende takst.

 

Sættes på hjemmesiden og FB

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen

Fordelingen af bukkejagt på Præstbjerg.

19.4.21 kl. 19.00 på Præstbjerg

Kim, Ole og Helge står for lodtrækningen, fremvisning vil være muligt denne aften

 

Der ringes til vores to

 

De andre foreninger orienteres

Alex og Ole

 

Kim

Aktiviteter for de næstet par måneder.

 

 

Tur.

 

 

 

 

 

 

Salg af Præstbjerg jagter.

 

 

 

 

 

Bukkekaffe.

 

 

 

 

 

 

 

Eftersyn af stiger på golfbanen foretages af Alex, Ole og Jørgen d.3.5. kl. 19.00 mødes hos Jørgen

 

Vi planlægger en Tur til Molsbjerge og Kalø d. 28. august Buspris undersøges og reserveres.

Der tages forbehold for evt. aflysning p.ga. corona restriktioner

.

 

Jagt datoer skal offentliggøres og sættes til salg for egne medlemmer nu og efter bukkekaffen bliver de sat til salg offentlig

 

Afholdes d. 16.5. kl. 09.00 på skydebanen.

 

Bukkepokal skal fremskaffes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden og FB

Datoer sendes til Jørgen

 

 

 

 

Sættes på Hjemmesiden og FB

 

 

Indkøbsliste fra sidste år findes frem

Nikolai Pedersen kontaktes

 

 

 

 

 

 

Jørgen

 

 

 

 

 

Jørgen

Kim

 

 

 

 

Jørgen

 

 

Helge

 

Alex

Evt.

Alex arbejder stadig med mårhunde bekæmpelsen og har løbende kontakt med de øvrige mårhundefolk i kredsen

 

 

 

Næste møde.

25.5.21 kl. 19:00 ved Ole Madsen

 

 

 

Kim Jensen, Helge Nielsen, Alex Overgaard, Ole Madsen, Jørgen H Jensen

Referat fra den 17. december

Deltagere:  Helge Nielsen,  Ole Madsen , Alex Overg aa rd, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Å ben / lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Da mødet i dag blev afholdt pr. tlf. u nderskrives  den  ved næste møde

Tages med til næste møde

Jørgen

Åben

DJ-nyt .

Se under DJ nyt .

 

 

Åben

Kreds nyt .

Se under kreds nyt .

 

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

Intet at bemærke

 

 

 

Årshjul.

I ntet at bemærke

 

 

 

Generalforsamling 2021.

Generalforsamlingen  d. 15.2.2021  Udsættes p.t.  pga. forsamlingsforbuddet på 10 pers.

Ny dato følger

Hjemmesiden og FB

DJ/ Jæger

Sports center  aflyses

Jørgen

Kim

Helge

 

Den sidste jagt på golfbanen (Hvad gør vi? )

Aflyses , da der ikke er sket ændringer i forsamlingsforbuddet

Hjemmesiden og FB

Jørgen

 

Præstbjerg jagter.

 

A f lyst de sidste 2

Hjemmesiden og FB

Jørgen

Næste møde.

Hos Helge dato fastsættes sidst i januar

 

 

 

Evt.

Alex

Det nye Politi forlig:

Våbentilladelser stiger  til  1085,- pr. våben,

f uld pris for alle

Jagttegn stiger evt. også

Helge:

Fodring

 

Revision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der fodres  d. 29.12. kl. 9.00 Ved Helge

Foretages sidst i januar- først i februar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referat fra den 26. november 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Åben/lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Ok

 

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

Ok

 

 

 

Årshjul.

Ingen tilføjelser denne gang

 

 

 

Åben

Orientering fra mødet i Herning jægerråd.

Kim gennemgik referat som kan finde under DJ kreds 2 Herning Jægerråd

 

 

 

Åben

Orientering fra mødet i Præstbjerg.

Skal der laves om på jagterne?

Det er foreslået flg.:

nov. jagt bliver til primær hagljagt

dec. jagt bliver lavet til trykjagt

 

Jagten d. 8.11. blev aflyst, det er besluttet at pengene kan tilbage betales hvis dette ønskes.

 

Der snakkes om hvordan der kunne arbejdes for en nedsættelse af jagtlejen eks. ved at udfører noget arbejde i skoven.

 

 

Åben

Jagtdage på Golfbanen 2021/2022.

Datoer for næste års fælles jagter er godkendt af golfbanen

Oktober jagten er rykket hen i november, pga. de ændrede jagt tider

6. november 2021

27. november 2021

18. december 2021

8. januar 2022

Der er begrænset areal da der skal kunne spilles på 9 hullers banen denne dag

 

Anderjagter

2.september 2021  

23. september 2021

 

 

 

Åben

De sidste jagter på golfbanen (Hvad gør vi?)

Jagten d. 12.12.20 aflyses, da der p.t. ikke er sket ændringer i forsamlingsforbuddet, eller de øvrige regler og restriktioner.

Aflysning sættes på net og fb + sendes ud med sms

Jørgen

Åben

Præstbjerg jagter.

Der er ikke solgt mange jagter rundt om i foreningerne.

Jagten d. 6.12.2020 er aflyst

Overføre jagter på hjemmesiden og fb

Jørgen

 

Knudmose jagten.

Blev aflyst på grund af Corona.

 

 

 

Næste møde.

d.17.12.2020 kl. 19:00 Ved Helge Nielsen

 

 

 

Evt.

Iab.

 

 

 

Referat fra den 8. oktober 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Åben/luk-ket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

Gennem gang af referat sidste møde.

 

Præstbjerg jagter på FB

Jørgen

 

Årshjul.

Små rettelser er tilføjet

Ny version rundsendes til bestyrelsen

Jørgen

Åben

Evaluering af Bukkekaffe

30 personer var fremmødt til den corona-forsinkede bukkekaffe, der blev præsenteret 9 danske og 6 polske bukke + 2 fine kronhjorte, så der var nok at se på.

Præmien for den flotteste buk og dermed bukkepokalen gik til Nicolai Pedersen som havde skudt en bronze buk på golfbanen.

2. Og 3. Pladsen gik til

Kenneth Frosch

og Helge Nielsen.

Da der hverken var gaffel eller spids bukke fik nr. 4. Og 5 også en præmie.

 

 

Åben

Evaluering af Ande- jagter

Første jagt var der 2 fremmødte af de 9 pladser der var solgt, heldigvis var bestyrelsen fuldtallig, så det blev alligevel en hyggelig aften, ænderne kom hurtigt og forsvandt lige så hurtigt.

Anden jagt var der 4 fremmødte samt 4 fra bestyrelsen, der kom ingen ænder denne aften.

Bestyrelsen vil gerne opfordre folk til at møde op når de har købt en jagt.

 

 

Åben

Bestyrelses mappe

Følgende dokumenter er indsat i mappen:

Vedtægter

Årshjul revideret 08-10-20

CVR nr. dokumenter

Jagt lejekontrakter

Regelsæt for salg af golfbanejagter

Parole Golfbane jagter

 

Dokumenter vedr. nem id kan pga. persondatalovgivningen kun opbevares hos formanden

Bestyrelsesmappen opbevares hos næstformanden

Gældende regelsæt for golfbanejagter rundsendes til bestyrelsen

Indholdsliste rundsendes til bestyrelsen

Jørgen

 

 

Jørgen

Åben

Salg af div jagter.

Salget af golfbanejagter står ret stille, der er ledige jagter på alle datoer undtaget første jagt.

Salget af Præstbjerg jagter er gået bedre, der er stadig 16 pladser, primært på de sidste jagter.

Golfbane og Præstbjerg jagter opdateres på FB

Jørgen

Åben

Præstbjerg jagter.

Der afholdes møde i bestyrelsen for Præstbjerg jagt sidst i oktober, først i november.

Der skal diskuteres alternative løsninger for at gøre jagterne mere attraktive.

Kim refererer ved næste møde

Kim

Åben

Kontingentsatser for 21

Kontingent for 20-21 beholdes uændret

 

 

Åben

Næste møde.

26.11.2020 hos Kim

 

 

 

Åben

Evt.

Jørgen:

Nye mødetider og sted ved foreningsjagterne

Kim:

Herning Jægerråd har indbudt til Knudmose jagt d. 19.11.20

Helge:

Grundet overgang til erhvervs kunde i banken, bør der tegnes en forsikring på indestående i alle kasser under CVR nr.

 

Sms vedr. golfbane jagter skal udsendes pga. ændrede tider og mødested.

 

 

 

 

Info skal udsendes vedr. nye corona tiltag.

 

 

 

 

 

Denne forsikring tegnes (pris ca. 1600 kr. pr. år)

 

Besked sendes til Annette før d. 14.11.20

 

 

 

Der sendes info til de berørte

 

 

 

 

Forsikring tegnes

 

Jørgen

 

 

 

 

 

 

 

Alex

 

 

 

 

 

Helge

 

Referat fra den 27. august

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

 

Alle

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

 

 

 

Våbenpåtegnelse:

Kim har talt med Politiet, og vi har p.t. ingen registrerede våbenpåtegninger.

Og samtidig har vi mistet retten til at lave dem, da vi jo har skiftet et bestyrelsesmedlem

 

Vi vælger for nuværende ikke at søge om en ny tilladelse, da vi ikke p.t. har behov for tilladelsen.

Vi vil dog jfr. Generalforsamlingens beslutning være åben for at søge på et senere tidspunkt, hvis behovet opstår

 

Ingen

 

Bankkonto.

Vi har nu fuldendt etablering af foreningen bank konti under CVR nr. og det hele køre nu som det skal, alle de berørte har nu adgang til de aktuelle konti i banken

 

Blot til info

 

 

Bestyrelses mappe.

 

Årshjulet skal sættes ind i starten af mappen.

Alle papirer vedr. registreringer i virk.dk, e-Boks, Nem-ID, bank osv. Kontaktoplysninger vedr. Mårhunde regulering.

Nyeste og gældende vedtægter.

Gældende parole ved foreningsjagter.

Jagtlejekontrakter.

Regler for salg af foreningsjagter.

Skal sættes ind i mappen.

 

Div. Papirer sættes i mappen

Kim

Jagtleder til Præstbjerg.

18.10.20 Jagtledere er Sørvad 2 mand + Jørgen her fra

 

06.12.20 Jagtledere er Kim og Jørgen her fra + en fra Vind

 

10.01.21 jagtledere er Helge og Kim her fra + 1 fra Vind

 

 

 

Arbejdes dag/fodring/ parkering på Golfbanen.

d. 31. aug. kl. 18.30 skal der kigges på vej og parkeringsforhold ved naturskolen, samt fodres på golfbanen, efterfølgende vil Jagtlederne kigger efter foder i forbindelse med jagterne

 

 

 

 

Der tjekkes op på kornbeholdning

Alle

 

 

Helge

 

 

Golfbanejagt. (parole, kasse)

Nye laminerede paroler er uddelt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Kasse er under udarbejdelse

 

Ny parole i punktform sendes til Annette (hjemmesiden)

Jørgen

 

Ole

Salg af div jagter.

Salget af de overskydende foreningsjagter går meget trægt.

 

Salget af Præstbjerg jagterne står også lidt stille.

 

Det er slået op på henholdsvis hjemmesiden og Facebook at der er ledige jagter til salg

 

Salg af andejagter på hjemmesiden skal slettes

Jørgen

Næste møde.

d. 08.10.20 kl 19.00 hos Jørgen

 

 

 

Evt.

Helge synes han mangler nyheder på hjemmesiden, ved lidt søgen findes dog nogen af de savnede nyheder.

 

Der snakkes med Annette om rækkefølgen i albummet

 

Jørgen

 

Referat fra den 9. juli 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

Åben/lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

ok

 

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Åben

Bukkekaffe d 8. august kl. 9

 

Præmier til:

Flotteste buk nr. 1+2+3

Flottest gaffelbuk

Flotteste spidsbuk

Mest specielle

Der købes ind:

80 rundstykker

5 x smør

2 x skiveskåret ost

1 x hamburryg

1 x rullepølse

2 x marmelade spande

1 x 2 l juice

8 flasker vin

 

Opslå forespørgsel om pålæg på hjemmesiden og fb meldes til Ole

 

Indkøbes i Menu Vildbjerg

 

Spiritus og snapseglas

 

Mødetid for bestyrelsen kl. 8.00

 

Jørgen

 

 

 


Ole

 

Kim

 


Alle - Ole

Åben

Kredsmøde d 13. august

Alle + Mads er tilmeldt

 

 

 

Åben

Opstillings møde d. 11. august.

 

Alle medlemmer kan deltage

Vi aftaler d. 8.8. hvem der deltager fra bestyrelsen

 

Åben

Bankkonto.

Vi er gået over til at være erhvervskunde i banken og de enkelte udvalgs konti er i banken blevet oprettet direkte under Timring-Vildbjerg Jagtforening, da dette vil lette proceduren ved skifte af kasserer i de enkelte udvalg.

 

Foreningens CVR nr. skal ændres fra forening til erhverv

Banken

Åben

Vedtægtsændring.

Vedtægter er tilrettet vedr. vedtagelse på generalforsamling omkring brug af ordet ”revideret” som er ændret til være ”at have gennemgået ”

 

Rundsendes til alle og til hjemmesiden

Jørgen

Åben

Læskur golfbane.

Alex har haft kontaktet skolen som råder over hytten ved naturskolen, og vi har fået lov til at bruge hytten til at mødes på vores jagter og gå ind og spise vores frokost, så derfor er det fremadrettet ved naturskolen at vi mødes

Det skal oplyses på hjemmesiden og fb at der er et nyt mødested ved jagterne og at vi appellerer til at man ikke går ind i bygningen med jagtfodtøj, da vi selv står for at gøre rent efter os

 

Jørgen

 

Næste møde.

d. 27.8. kl 19.00

Alex skal bage en kage

 

Åben

Evt.

Kim: Poul Krog fra Herning Kommune går på pension ved udgangen af denne måned.

Alex: Fra 1.7.2020 kræves der ikke tilladelse til lyddæmper på våben man besidder tilladelse til i forvejen.

Alex: Der bliver skudt mange mårhunde rundt omkring, bare ikke lige hos os.

Helge: Parole til golfbanen.

Korn til foder er snart brugt.

Vi mangler en kasse til de ting vi bruger på golfbanejagterne.

Han ønsker at få indberetninger om jagtudbytte på de lejede arealer

Der indberettes til Poul Krog og Park og Vej ved Herning kommune

 

 

 

 

 

 

 

 


Nye printes og lamineres

Der købes nyt ind

Der fremstilles en kasse

Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jørgen

 

Helge

 

Ole

 

Referat fra den 15. juni 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

Husk at printe ref. fra d.19.marts ud til underskrivning

Jørgen

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

Bukkekaffe.

Den 8. august kl 9.00 på skydebanen

Sættes på hjemmeside og FB

Opslag til skydebanen laves.

 

Indkøb til bukkekaffe tager vi næste gang

 

Jørgen

Pokaler

 

 

Bukke (kasper), ræv (Kim), Krage og Miljø (Bjørn)

Hentes hjem og sendes til graverring

Kim/Helge

Repræsentantskabsmøde i Timring hallen.

Er afholdt og vi var repræsenteret ved Kim Jensen

 

 

Kim

Præstbjerg jagter

Det går lidt sløjt med salget

Der gøres opmærksom på at der er ledige jagter ved bukkekaffe d. 8 august.

Det sættes op på hjemmesiden og FB hvilke jagter der er frie

Jørgen

Evt.

 

Ole skal have lidt gl. referater, ca. 1 år tilbage

 

Da der ikke længere er et læskur ved skovsøen, vil vi spørge kommunen og evt. at få lov til at bruge naturskolen.

 

Golfbane jagter er p.t. ikke udsolgt

Kim sender dem til Ole

 

 

Alex tager kontakt til skolen/Kommunen

 

 

 

Der gøres opmærksom på at der er ledige jagter ved bukkekaffe d. 8 august.

Det ligges op på hjemmesiden og FB hvilke jagter der er pladser på

Kim

 

 

Alex

 

 

 

 

Jørgen

Næste møde.

 

Torsdag d. 9.7.20 hos Ole Madsen

 

 

 

Referat fra den 19. marts 2020

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Jørgen Jensen, Kim Jensen.

 

 

Åben/

lukket

Emne

Besluttet

Til næste gang

Ansvarlig

 

Underskrivelse af referat fra sidste møde.

 

Det må vi se på næste gang

Alle

 

COVID-19

Det er besluttet at foreningens aktiviteter med personligt fremmøde, suspenderes indtil videre.

Vi følger regeringens anbefalinger

Alle

Åben

DJ-nyt.

Se under DJ nyt.

 

 

Åben

Kreds nyt.

Se under kreds nyt.

 

 

 

Evaluering Generalforsamling.

Der var 42 deltagere ved generalforsamlingen (ikke mange)

 

Alle formænd for foreningen og div. udvalg aflagde beretning uden de store bemærkninger

 

Alle regnskaber blev fremlagt og godkendt helt uden bemærkninger, og det på trods af sidste års ophedede debat omkring synlighed i regnskaberne, (bogføring af udvalgsmedlemmer evt. goder)

 

Valg til div. udvalg gik fint, da der rundt omkring var fundet løsninger/erstatninger for dem som ønskede at forlade udvalgene, dog måtte hundeudvalget p.t. se sig reduceret til 3 mand (før 5)

 

Valg til bestyrelsen gik gnidningsløst, da bestyrelsen selv foreslog Ole Madsen som afløser til Jeanette Fris, var der ingen indvendinger og der blev ikke opsat modkandidater.

 

Lodtrækningerne til div jagter blev denne gang gjort på en ny og helt bestemt lettere måde,(der var ingen indsigelser)

Det er desværre et problem at afsætte alle golfbanejagter, kun 21 havde ønsket at deltage i lodtrækningen, og flere af disse ønskede kun 1-2 jagter, dette efterlader os med lidt udfordringer.

 

Uddeling af pokaler Miljø, rovvildt gik godt, Bjørn var glad for dem begge

 

Da vi desværre har oplevet manglende tilslutning til bestyrelsens arrangementer, blev det under evt. lagt ud til forsamlingen at komme med forslag til evt. aktiviteter.

 

Alt i at en god og rolig generalforsamling, men desværre med for få deltagere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad gør vi for at sælge de sidste jagter?

 

 

 

 

 

 

Aften tur og dag tur blev foreslået jfr. Ref. Fra generalforsamlingen

 

 

 

Vi må diskutere hvad der skal til for at få et større fremmøde.

 

 

Jørgen

 

Evaluering ræve regulering.

Der har ikke været den store fremmøde

I alt blev der skudt 5 ræve

Kim Jensen løb med pokalen for 1 stk. ræv i et skud

Afslutningen blev lagt sammen med jubilæumsfesten

Gravering på pokal

Helge

 

Evaluering Konstituering.

Mødet forgik i god ro og orden. Der kunne godt være flere fremmødte på aftenen.

Tildelings poster i de forskellige udvalg kan ses på hjemmesiden.

 

Alex

 

Evaluering Jubilæumsfest.

Der var dækket op til fest i Timring hallen, der var 79 gæster,

medlemmer med påhæng og også en del lodsejere.

 

Der var lavet bord plan, det synes jeg fungerede godt

Så man kom til at sidde med nogle folk man kender

 

Den måde hallen var delt op på, gav et godt ”fest lokale”

Hverken for stort eller småt

 

Maden var der vist ikke noget at klage over, flødekartoflerne ville dog ikke have taget

skade af lidt mere fløde ��

Det så i hvert fald ud til at folk kunne lide maden

 

Der var jagthornsblæsere, det var en god start for at give lidt stemning.

 

Der var sang hæfte, personligt synes jeg nok der var rigeligt med sange, og ikke ret

Mange korsangere.

 

Amerikansk lotteri var godt �� mange fine præmier. Det giver et fint afbræk/variation

På sådan en aften.

 

Så var der taler og pokal overrækkelser. Det var lige tilpas. Der skal heller ikke være for

Meget da der er jo mange der ikke er jægere.

 

Musik og dans, kender ikke bandets navn, men det var super godt.

 

Nogen dansede mere end andre, tror formanden fik en sving om med samtlige af

hunkøn, �� så der var faktisk folk på danse gulvet hele tiden

Det var flot, da der nok også var en del træben tilstede.

 

Alt i alt en god aften, også for ikke jægere, er jeg sikker på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere fløde ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole

 

Anderkasse og foderring.

Dette er gjort.

 

Helge og Kim

 

Kredsmødet.

Aflyst pga. COVID-19

 

Alle

 

Råge regulering.

Tilmelding til Arne Thomsen.

 

Kim

 

Bukkekaffe.

Lørdag d 16/5 kl. 9:00 (Hvis vi må)

 

 

Alle

 

Repræsentantskabsmøde i hallen

Aflyst pga. COVID-19

Hold øje ny dato

Kim

 

Herning jægerrådsmøde.

Ref. Gennemgået

 

 

Alex

 

Jægerrådsmøde mårhund.

Det var en godt og møde med ca. 20 fremmødte. Der blev snakket om hvordan vi i foreninger synes de 50.000 kr. vi er blevet bevilliget af Herning kommune, kunne blive udnyttet bedst mulig. Knud Erik Dahlerup og Hugo Schibsbey, er udnævnt som tovholder i mårhunde projekter i Herning kommune.

Pengene vil gå til et ”startsæt” bestående af 1 kamera, 1 mårhundefælle og 6-7 hvalpefæller til hver af de 18 jagtforeninger i Herning Kommune.

 

 

Alex

 

Næste møde.

Aftales senere.

 

Alle

 

Evt.

Udgår.

 

Alle